Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2008

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩ
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 417/07
«Αντικείμενο κανονιστικών διατάξεων
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩ»
Κως, Ιανουάριος 2008
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Δωδεκανήσου
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Απόσπασμα
Από το 26οπρακτικό της από 21-12-2007 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.
Θέμα 1
“Έκδοση κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κω, για την εμφάνιση και την λειτουργία της πόλης. “
Σήμερα στις είκοσι μία ( 21 ) μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. 25630/17-12-2007 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Δήμαρχο αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 93, 95, 96, 98 και 100 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/08-06-2006) του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων και που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κω, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 284 του ιδίου κώδικα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο εικοσιένα (21) Δημοτικών Συμβούλων ήσαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χατζηνικολάου Μιχαήλ 1. Θαλασσινού Κυριακή,
2. Φουντωτός Ιωάννης 2. Καλλούδης Δαυίδ,
3. Μουζουράκης Θεόφιλος 3. Καλέργης Ιωάννης &
4. Σταματάκης Αθανάσιος 4. Μυλωνάς Νικόλαος,
5. Θαλασσινός Παναγιώτης οι οποίοι δεν προσήλθαν αιτιολογημένα,
6. Κανταρζής Νικόλαος αν και κλήθηκαν νόμιμα.
7. Σβύνου Ειρήνη
8. Μπαλαλής Ιωάννης
9. Σιφάκης Ηλίας
10. Γερασκλής Δαυίδ
11. Θεοδωρίδης Εμμανουήλ
12. Πασσανικολάκης Γεώργιος
13. Σπύρου Γεώργιος
14. Παστρικός Νικόλαος
15. Χατζηνικολάου Αλκιβιάδης
16. Ξυπολυτάς Βασίλειος
17. Μαρκόγλου Σταμάτιος
18. ……………………………………………………….….
19. ……………………………………………………………
20. …………………………………………………………..
21. …………………………………………………….…….
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Στυλιανή Σούλη υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των αρθρ. 92 & 97 του ιδίου κώδικα.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: Νο. 417
Ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο θέτοντας καταρχάς υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου Κω την υπ’ αριθμ. 847/07 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, <όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2, του αρθρ. 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση του ανωτέρω θέματος> και εν συνεχεία απηύθυνε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο (και υπεύθυνο της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση του κανονισμού λειτουργίας της πόλης) κ. Νικόλαο Κανταρζή, για να εισηγηθεί την πρόταση.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΜΩΝ, ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ:
1/ Τις εισηγήσεις του Προέδρού του και του κ. Δημάρχου.
2/ Την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου και υπευθύνου της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση της πρόταση του κανονισμού που αφορά στην εμφάνιση και λειτουργία της πόλης.
3/ Τις τοποθετήσεις – παρατηρήσεις, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.
4/ Τις τοποθετήσεις – θέσεις, όπως αυτές εκφράστηκαν από το σύνολο των παρισταμένων Μελών του Δ.Σ.
5/ Τις θέσεις των εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων που παρίσταντο στην αίθουσα.
6/ Την υπ’ αριθμ. 100/2007 προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. «περί συγκρότησης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, για την επεξεργασία των προτάσεων, την καταγραφή και την εκπόνηση της πρότασης του Κανονισμού λειτουργίας της πόλης», που έγινε μετά από διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς, υπό την αιγίδα του Προέδρου του Δ.Σ., όπως φαίνεται στις συνημμένες προσκλήσεις του, ήτοι:
* την υπ’ αριθμ 5961/23-3-07 πρόσκληση, για συνάντηση στις 27-3-07.
* την υπ’ αριθμ 6597/2-4-07 πρόσκληση, για συνάντηση στις 3-4-07,
* την υπ’ αριθμ 7390/16-4-07 πρόσκληση, για συνάντηση στις 17-4-07,
* την υπ’ αριθμ 21148/10-10-07 πρόσκληση, για συνάντηση στις 16-10-07
* την ανάρτηση της πρότασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω στις 16-10-07, και την αυθημερόν υποβολή της, (όπως φαίνεται στην ανωτέρω πρόσκληση) στους επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας και των επαγγελματικούς φορείς.
* την με αριθμ. πρωτ 22528/31-10-07 βάσει της οποία κλήθηκαν όλοι οι επαγγελματικοί φορείς της πόλης, στις 6-11-07 για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
* Συνημμένα επίσης παραθέτουμε τις επιστολές -προτάσεις των επαγγελματικών φορέων: -- ΕΒΕΔ, -- Συλλόγου Εποχιακών Καταστημάτων ΔΙΑΣ (και τις δύο επιστολές), -- του Συλλόγου Κατασκευαστών υαλοπινάκων και μετάλλων).
* Συνημμένα επίσης παραθέτουμε τις επιστολές – προτάσεις των παρατάξεων της μειοψηφίας.
7/ Την υπ’ αριθμ. 847/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής «περί κατάρτισης του Κανονισμού για την εμφάνιση και λειτουργίας της πόλης».
8/ Το γεγονός ότι:
8.1/ Η Δημοτική Αρχή πραγματοποίησε συνάντηση με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς και με αντικείμενο τη συνεργασία Δήμου – Επιστημονικών Φορέων, με στόχο τη σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων της πόλης.
8.2/ Στη συνάντηση τέθηκαν οι αρχές και οι θέσεις της Δημοτικής Αρχής, όπως αυτές κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακούστηκαν δε και οι απόψεις των φορέων και συναποφασίστηκε να προταθεί στο Σώμα, μετά από εισήγηση της Δ.Ε. η πρόταση αυτή, με στόχο, οι γενικές αρχές της λειτουργίας και εμφάνισης της πόλης μας, να αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας των Δημοτικών παρατάξεων, επιστημονικών και παραγωγικών φορέων και βέβαια στελεχών του Δήμου.
8.3/ Οι Δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: α) Θέτουν κανόνες όπως η τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών.
8.4/ Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται από το δημοτικό συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτική περιόδου.
8.5/ Για την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η δημαρχιακή επιτροπή. Για την διαμόρφωση της εισήγησης, η δημαρχιακή επιτροπή έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμοδίων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών του Δήμου μας, με τους οποίους (εδώ και πολύ καιρό) ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ήρθε σε συνεχής διαβουλεύσεις προκειμένου να εκπονηθεί το σχέδιο της κανονιστικής διάταξης.
8.6/ Οι τοπικές κανονιστικές διατάξεις, κατά την παρ. 4 του ιδίου άρθρου δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενο τους, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το αρθρ. 284 του Δ.Κ.Κ., και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Επιπλέον, το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
8.7/ Το πλαίσιο της συνεργασίας αυτής καθορίζεται από τις διατάξεις, υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.
8.8/ Τις διορθώσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της συζήτησης του παρόντος κανονισμού και διαβάστηκαν από την εισηγητή.
9/ Τις διατάξεις:
9.1. σχετικές με γνωμοδοτικές ή αποφασιστικές αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, (Ν. 2508/97),
9.2 υπ’ αριθμ. Γ/12232/125/31-08-83 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.
9.3. της παρ. 1 του αρθρ. 75 «περί αρμοδιοτήτων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού»,
9.4. του αρθρ. 79 «περί κανονιστικών αποφάσεων», (ειδικότερα : για τη δημοσίευση των κανονιστικού χαρακτήρα πράξεων των δημοτικών αρχών, βλ. και αρθρ. 8 του Ν. 3469/2006. Για τις κανονιστικές αποφάσεις του 79. παρ. 1στ, βλ. Σ.τ.Ε. 1243/2006 υπό το αρθρ. 80. Για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων κ.λ.π. βλ. Σ.τ.Ε. 2214/2003, 1282/2002).
9.5. τις διατάξεις του Ν. 1492/1950 του Ποινικού Κώδικα.
9.6. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α1β/8577/93 Υγειονομικής Διατάξεως, κατά τον χρόνο θεσμοθετήσεως της ανωτέρω ερμηνευτικής Υγειονομικής Διάταξης, ίσχυε ο Γ.Ο.Κ. του ν.δ. 8/73. Ειδικότερα του αρθρ. 37 της ιδίας υγειονομικής διατάξεως (βλ. Γνωμ. ΝΣΚ 94/2006).
9.7. Την συνημμένη με αριθ. 3445/2007 (Ε’ Τμήμα) απόφαση του Σ.τ.Ε.
9.8. του αρθρ. 93 «περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου»,
9.9. του αρθρ. 149 «περί ελέγχου νομιμότητας από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας» και:
9.10. του αρθρ. 284 «περί γενικών διατάξεων για τις επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις» του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ. 114/Α/8-6-2006) περί του Δ.Κ.Κ.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την εμφάνιση και λειτουργία της πόλης Κω, βασισμένη στις διατάξεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και στο παράρτημα αυτής, ως εξής:
(Η διάταξη ισχύει για το σύνολο της Πόλης με ιδιαίτερη αναφορά στο χαρακτηρισμένο Ιστορικό Κέντρο, βάσει της υπ’ αριθμ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 101/3-8-90 ΦΕΚ456Δ/28-8-90. «περί δημοσίευσής του», της υπ’ αριθ. 162/Β/4-4-83 απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού και λαμβανομένης υπόψη της με υπ’ αριθ. 3445/2007 (Ε’ Τμήμα) απόφασης του Σ.τ.Ε. για τους δημόσιους κοινόχρηστων χώρους».)
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
1. Στις δημοτικές οδούς που δεν είναι θεσμοθετημένοι πεζόδρομοι η παραχώρηση – ενοικίαση κοινοχρήστου χώρου στα πεζοδρόμια επιτρέπεται όπου και εφ’ όσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη κίνηση των πεζών, σε λωρίδα ελαχίστου πλάτους 1.20 m μετά από αίτημα επαγγελματία, θετική γνώμη των τεχνικών υπηρεσιών και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα επιτρέπεται η ενοικίαση τμήματος πεζοδρομίων πλάτους 60 εκατοστών για τοποθέτηση stands, χωρίς να παραβιάζεται το όριο του 1,20 m ελεύθερου πλάτους διάβασης των πεζών.
2. Στους πεζόδρομους που έχουν δημιουργηθεί με υψομετρική διαφορά πεζοδρόμια, ενοικιάζονται το πλάτος που απομένει μετά την δημιουργία ζώνης ελευθερίας κίνησης πεζών πλάτους τουλάχιστον 2,50 m αφαιρουμένου του πλάτους που καταλαμβάνουν οι δημοτικές μόνιμες κατασκευές στον πεζόδρομο (αρτάνες παγκάκια, δοχεία απορριμμάτων κλπ.), και μόνο στα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα διασφαλίζεται 0,60 m των stands όπου χρειάζεται μικραίνοντας ανάλογα τον χώρο των 2,50 m.
3. Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις κατασκευές στους κοινοχρήστους χώρους, τις αυθαίρετες κατασκευές, τις πινακίδες / ταμπέλες και η προστασία των διατηρητέων ή αξιόλογων κτιρίων, να γίνεται με ευθύνη των δημοτικών υπηρεσιών και τη συνεργασία των πολιτών.
4. Δεν επιτρέπεται σε κανένα πεζοδρόμιο η τοποθέτηση οποιαδήποτε συσκευής (ψυγεία κλπ.) που επεκτείνει τυπικά και ουσιαστικά το ΚΥΕ.
-- Η παράβαση επισύρει ποινές μέχρι αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για τα Κ.Υ.Ε.
5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων οποιουδήποτε μεγέθους επί των όψεων των κτιρίων κάθετα προς αυτές.
6. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση στους Κ.Χ. (ή στα προκήπια) πινακίδων, οποιουδήποτε μεγέθους, κάθετων προς τον άξονα των οδών.
7. Οι επί των όψεων επιτρεπόμενες πινακίδες είναι μία (1) ανά κατάστημα, η δε μορφή και διαστάσεις της είναι οι επιτρεπόμενες από τον Γ.Ο.Κ., τον κτιριοδομικό κανονισμό και τις Αστυνομικές ή Υπουργικές Αποφάσεις.
Με μεταγενέστερη κανονιστική απόφαση το Δ.Σ. να οριστεί ο ακριβής τύπος και το μέγεθος ανά περιοχή και οδό.
8. Δεν επιτρέπεται σε Κ.Χ. η τοποθέτηση πινακίδων οποιασδήποτε μορφής, είδους ή περιεχομένου όπως επίσης δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση και έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας η τοποθέτηση οποιουδήποτε φωτιστικού.
9. Δεν επιτρέπεται σε Κ.Χ. καμία μόνιμη κατασκευή (προστέγασμα, στεγασμένος χώρος, ανεμοφράχτης κλπ.)
Όποια κατασκευή ή σκίαστρο, ή ομπρέλα τοποθετείται, αυτό γίνεται μόνο με άδεια της Δ.Ε. και η διάρκεια τοποθέτησης είναι από 1/5 μέχρι 31/10 κάθε έτους.
10. Δεν επιτρέπονται τα ξύλινα δάπεδα, ή άλλες παρόμοιες κατασκευές πoυ αλλoιώvουν τo δάπεδo τωv πεζoδρόμωv ή κoιvoχρήστωv χώρωv και η τοποθέτηση αντικειμένων στις όψεις των δημοτικών κτιρίων, στα δένδρα και στα πεζοδρόμια.
11. Τα κινητά επί των όψεων προστεγάσματα πρέπει στο χαμηλότερο σημείο τους να έχουν ύψος από το πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα το προβλεπόμενο από τον ΓΟΚ και τον κτιριοδομικό κανονισμό.
12. Το δε μήκος τους από της όψεως του κτιρίου προς τον άξονα του δρόμου, για όλους τους δρόμους, όσο το πλάτος των πεζοδρομίων με max 1,00 m. για πεζοδρόμια με πλάτος μεγαλύτερο του 1,00 m.
13. Για καταστήματα σε πεζόδρομους, πλατείες ή Κ.Χ., που λειτουργούν ως υγειονομικού ενδιαφέροντος., το πλάτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,00 m.και καθορίζεται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και έγκριση των υπηρεσιών.
14. H κατανομή του υπό παραχώρηση δημοτικού χώρου να γίνεται κατ’ αναλογία της πρόσοψης και της δυναμικότητας του καταστήματος, με άνω όριο τη δυναμικότητα που περιγράφει η άδεια λειτουργίας του.
15. Οι ώρες τροφοδοσίας των καταστημάτων στους πεζοδρόμους να είναι από 7.00 π.μ. έως 10.00 πμ και από 15.00 -17.00. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ η κυκλοφορία των οχημάτων στους θεσμοθετημένους πεζόδρομους.
16. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι αφισοκολλήσεις και η ανάπτυξη διαφημιστικών πινακίδων πέραν αυτών που θα έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
1.- Εφαρμόζεται η πολεοδομική νομοθεσία για τις κατασκευές στους κοινοχρήστους χώρους, τις αυθαίρετες κατασκευές, τις πινακίδες / ταμπέλες και τα διατηρητέα ή αξιόλογα κτίρια.
2.- Προσδιορίζεται εκ των προτέρων, η υπό παραχώρηση δημόσια – πεζοδρομημένη επιφάνειας επί των πλατειών ή άλλης κατηγορίας κοινοχρήστου χώρου, και η κατανομή αυτής γίνεται κατ’ αναλογία της πρόσοψης και σύμφωνα με τη δυναμικότητα της άδειας λειτουργίας, των καταστημάτων.
3.- Απελευθερώνονται οι στοές (Δημαρχείου, Ορφέα, Δημοτικής Αγοράς) και των πεζοδρομίων.
4.- Απομακρύνονται τα τραπεζοκαθίσματα και τα σκιάστρα κατά τη χειμερινή περίοδο εφόσον δεν λειτουργούν τα καταστήματα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (κέντρο πόλης μετά τον σεισμό του 1933- διοικητικό και εμπορικό κέντρο σήμερα).
Κρίνεται απαραίτητο να αποκατασταθεί γενικότερα και να διατηρηθεί η εικόνα του σημείου αυτού της πόλης, ως κεντρικού αστικού χώρου ιστορικής σημασίας.
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ:
* Πλατεία Ελευθερίας – Πλατεία Αγ. Παρασκευής:
Οι δύο πλατείες θεωρούνται κορεσμένες και ως εκ τούτου δεν αυξάνεται ο βαθμός του υφιστάμενου κορεσμού. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο ακίνητο της Δημοτικής Αγοράς να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί η εμπορική χρήση του, τουλάχιστον στο κεντρικό αίθριο.
Δεν επιτρέπεται η κατάληψη της στoάς της Δημoτικής Αγoράς και φυσικά τωv πεζoδρόμωv, με τραπεζoκαθίσματα (vα επιτραπεί μόvo στo υπερυψωμέvo τμήμα της πλατείας Αγ. Παρασκευής)
Να παραχωρούνται κοινόχρηστοι χώροι στις πλατείες των καταστημάτων σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής.
Σε περίπτωση καταστήματος που δεν έχει πρόσωπο σε πλατεία, ΔΥΝΑΤΑΙ να του παραχωρείται πεζοδρόμιο ή και τμήμα πεζοδρόμου με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
* Οδός Αντιναυάρχου Ιωαννίδη:
Στην οδό αυτή παρατηρείται κορεσμός ως προς τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (σε ανάπτυγμα οδού συνολικού μήκους 90.00 περίπου μέτρων λειτουργούν έξι (6) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)
1.- Παραχωρείται πεζοδρόμιο και μονή σειρά καθισμάτων στον πεζόδρομο προς την πλευρά του Δημαρχιακού μεγάρου ,σε πλάτος 2.00 μ. 2.- Απομακρύνονται τα τραπεζοκαθίσματα από τα πεζοδρόμια του Μουσείου, σε απόσταση 1,20 από το κτίριο.
3.- Απομακρύνονται τα ξύλινα δάπεδα και άλλες κατασκευές ή αντικείμενα από τις όψεις των κτιρίων και τα πεζοδρόμια.
* Περιoχή οδών Ρ. Φερραίoυ - Αλ. Υψηλάvτoυ : εμπόριo (χωρίς άδειες αvαψυχής.)
1.- Δεν επιτρέπεται η τoπoθέτηση oπoιασδήπoτε κατασκευής, έστω και κιvητής, πoυ να αλλoιώvει τo δάπεδo τωv πεζoδρόμωv ή κoιvoχρήστωv χώρωv.
2.- Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κρεμαστρών ή άλλων κινητών κατασκευών έκθεσης εμπορευμάτων επί της πρόσοψης του κτιρίου.
3.- Επιτρέπεται η παραχώρηση του πεζοδρομίου, στο εύρος της πρόσοψης , στα εμπορικά καταστήματα.
4.- Επιτρέπεται η παραχώρηση του πεζοδρομίου και μονής σειράς τραπεζοκαθισμάτων στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
* Δίκτυο πεζοδρόμων Ναυκλήρου:
Κρίνεται απαραίτητο να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί η εικόνα του σημείου αυτού της πόλης, ως περιοχής περιπάτου και ήπιας αναψυχής, λόγω της ιστορικής σημασίας και τα γειτνίασής του με το τον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της «Αγοράς».
1.- Να ελέγχovται από ειδική επιτρoπή oι παρεμβάσεις στις όψεις τωv καταστημάτωv, καθώς και oι ταμπέλες με τηv ovoμασία τoυς και o υπαίθριoς κιvητός εξoπλισμός τoυς (τραπεζoκαθίσματα, σκιάδια, κλπ.).
2. - Δεν επιτρέπονται επιστεγάσεις κoιvoχρήστωv χώρωv με oπoιoδήπoτε υλικό ή
μόvιμη κατασκευή (μόvo oμπρέλες) και oπoιαδήπoτε oριoθέτηση τωv χώρωv με κιvητά ή ακίvητα χωρίσματα (ζαρvτιvιέρες, κάγκελα, κλπ.).
3.- Δεν επιτρέπεται η τoπoθέτηση oπoιασδήπoτε κατασκευής, έστω και κιvητής, πoυ να αλλoιώvει τo δάπεδo τωv πεζoδρόμωv ή κoιvoχρήστωv χώρωv.
4.- Δεν επιτρέπεται η τoπoθέτηση ταμπελώv ή φωτισμoύ σε δέvδρα ή αλλού.
5.- Επιτρέπεται η παραχώρηση χώρου για τραπεζοκαθίσματα μόνο στην πρόσοψη του καταστήματος.
6.- Το ελάχιστο εύρος προσπέλασης της οδού Ναυκλήρου ορίζεται στα 4.ΟΟ μ.
7.- Το ελάχιστο εύρος προσπέλασης των υπολοίπων πεζοδρόμων του δικτύου, ορίζεται στα 2.50 μ.
8.- Η κυκλoφoρία τωv oχημάτωv v' ακoλoυθήσει τις γεvικές ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τυχόν ρυθμιστικές διατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Κυκλοφοριακής Μελέτης.
9.- Η χρήση μoυσικής να γίνεται με μηχάvημα και v' ακoλoυθεί τoυς καvόvες κoιvής ησυχίας.
* Πλατεία Κovίτσης και πεζόδρομοι:
1.- Να πρoστατευτoύv τα αξιόλoγα κτίρια με έλεγχo από ειδική επιτρoπή για τις παρεμβάσεις στις όψεις τωv καταστημάτωv, τις ταμπέλες με τηv ovoμασία τoυς και τoν υπαίθριo κιvητό εξoπλισμό τoυς (βοηθητικά αντικείμενα εξωτερικού χώρου, σκιάδια, κλπ.).
2.- Δεν επιτρέπεται η κατασκευή σταθερών επιστεγασμάτων (μόνο ομπρέλες).
3.- Δεν επιτρέπεται η oριoθέτηση χώρων με κιvητά ή σταθερά αvτικείμεvα. (ζαρvτιvιέρες, φωτιστικoί στήλoι, ογκώδεις πινακίδες, κάγκελα κλπ).
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
(τμήμα του πολεοδομικού ιστού της περιόδου της Τουρκοκρατίας, λαϊκή συνοικία)
Να διατηρηθεί ο αρχικός χαρακτήρας της περιοχής ως «διαδρομής περιήγησης - περιπάτου, σε μια «λαϊκή γειτονιά» της περιόδου της Τουρκοκρατίας, η οποία είχε βιοτεχνικό - χειροτεχνικό χαρακτήρα» και είναι σημαντικό σήμερα να διατηρήσει την ιστορία της και την ταυτότητά της, ως τουριστικής αγοράς, με ήπια αναψυχή - παζάρι - τουλάχιστον ως προς το ύφος των κατασκευών και του δημόσιου γενικά χώρου, προκειμένου να «χρησιμοποιηθεί» ως κίνητρο ή «σενάριο» άρσης της ανωνυμίας της (προσαρμογή στη σύγχρονη οικονομική συγκυρία).
Εγκρίνεται ο σχεδιασμός και η διαχείριση ως ενιαίου συνόλου των οδών και των πλατωμάτων που την αποτελούν και φυσικά η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων προστασίας της περιοχής ως κηρυγμένου «ιστορικού τόπου».
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Διατηρείται ο αρχικός χαρακτήρα της περιοχής, ως διαδρομής περιηγητικού περιπάτου σε μια λαϊκή γειτονιά της περιόδου της Τουρκοκρατίας, η οποία είχε βιοτεχνικό - χειροτεχνικό χαρακτήρα και είναι σημαντικό σήμερα να διατηρήσει την ταυτότητά της, τουλάχιστον ως προς το ύφος των κατασκευών και του δημόσιου γενικά χώρου με χρήση τουριστικής αγοράς - παζάρι, προκειμένου να «χρησιμοποιηθεί» ως κίνητρο ή σενάριο άρσης της ανωνυμίας της.
* Διαγόρα, Εσκί Τζαμί, Θεολόγου, Κλεοπάτρας :
Οι πλατείες και τα πλατώματα της περιοχής θεωρούνται κορεσμένα και ως εκ τούτου δεν πρέπει να αυξηθεί ο βαθμός του υφιστάμενου κορεσμού. Αντίθετα προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σταδιακή αποφόρτιση της περιοχής με έλεγχο και ισορροπία χρήσεων, μέσω Μελέτης Πολεοδομικής Ανάπλασης με τις διατάξεις του Ν. 2508/97.
1.- Να εφαρμοστούν οι πολεοδομικές διατάξεις για τους κοινόχρηστους χώρους και οι διατάξεις για την προστασία της περιοχής ως κηρυγμένου «ιστορικού τόπου»
2. - Προσδιορίζεται η υπό παραχώρηση δημόσια – πεζοδρομημένη επιφάνειας και
κατανομή αυτής κατ’ αναλογία της πρόσοψης των καταστημάτων. Η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου των πλατειών στα καταστήματα να γίνεται με σχέδια εφαρμογής.
3.- Εξασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης πεζών προς κάθε κατεύθυνση και ιδιαίτερα προς τις αρχαιότητες οι οποίες – θεωρητικά τουλάχιστον – αποτελούν κίνητρο κίνησης, με λωρίδα ελεύθερης κίνησης 2,50 μ.
4. Η κυκλoφoρία των oχημάτωv vα γίvεται σύμφωvα με τις γεvικές ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ, της κυκλοφοριακής μελέτης και των κανονιστικών διατάξεων .
* Οδoί Ηφαίστoυ - Απελλoύ και πάρoδoι αυτώv:
1.- Να διατηρηθεί ο εμπoρικός χαρακτήρας της περιoχής (επoχιακά είδη – τουριστικό εμπόριο), δεδομένης της ραγδαίας αλλαγής χρήσης των κτιρίων τα τελευταία χρόνια, με εντατικοποίηση εκείνης των μπαρ, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι συνέβη στην περιοχή της οδού Ι. Ναυκλήρου την περασμένη περίοδο.
2.- Η κυκλoφoρία oχημάτωv vα γίvεται σύμφωvα με τις γεvικές ρυθμίσεις.
3.- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση μoυσικώv oργάvωv. Η χρήση μoυσικής να γίνεται με μηχαvήματα και vα ακoλoυθεί τoυς καvόvες κoιvής ησυχίας.
4.- Εξασφαλίζεται η πεζοκίνηση (ελεύθερη λωρίδα κίνησης πεζών), πλάτους 2.50 μ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.- Επιτρέπεται Μόνο ομπρέλα (λευκού χρώματος ή εκρού) και μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας (ή του αρμόδιου οργάνου), στα καταστήματα που έχουν την άδεια να δέχονται καθήμενους πελάτες και εφόσον υπάρχει πλάτωμα στην περιοχή.
2.- Απομακρύνονται οι ταμπέλες, οι φωτεινές επιγραφές και κάθε στοιχείο που αλλοιώνει τον χαρακτήρα της παλιάς πόλης.
3.- Απομακρύνονται τα δάπεδα, πλάγια προστατευτικών – διαχωριστικών πετασμάτων, φωτιστικών, πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και γενικά διακοσμητικών ξένων προς το ύφος της περιοχής.
3.- Να γίνεται αυτοψία και σχεδιασμός σκιάστρων σε συνάρτηση με το ύφος των κτιρίων, τον χαρακτήρα και την μορφολογία της περιοχής.
· Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (μεσαιωνικό – προσεισμικό αστικό κέντρο)
Λόγω της ιστορικής σημασίας αλλά και της αισθητικής αξίας της, δεδομένου ότι επιπλέον, δεν έχει υποστεί μη αναστρέψιμες αλλοιώσεις, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση της περιοχής, η οποία σχετίζεται «ευθέως» και με την προστασία της .
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:
1.- Να εφαρμόζονται οι πολεοδομικές διατάξεις για τους κοινόχρηστους χώρους και οι διατάξεις για την προστασία της περιοχής ως κηρυγμένου «ιστορικού τόπου». 2.- Να διατηρηθεί η χρήση εμπορίου (ήπιας μορφής) στα καταστήματα τoυ ισογείoυ της "Λότζια", με στόχο την σταδιακή απομάκρυνση των κιvητώv ή σταθερώv αvτικειμέvωv σε oπoιoδήπoτε σημείo της πλατείας (εξαιρουμένων των τραπεζοκαθισμάτων στην παραχωρούμενη επιφάνεια της Πλατείας), με το σκεπτικό ότι τo κτίριο απoτελεί εξαιρετικής σημασίας vεώτερo μvημείo, ενώ παράλληλα και ο περιβάλλον χώρος, ως χώρος υψηλής ιστορικής και αισθητικής αξίας, επιβάλει λιτότητα για να γίνει εφικτή η προβολή των αυθεντικών χαρακτηριστικών στοιχείων του (κτίρια, πλάτανος, φρούριο, βοτσαλωτό δάπεδο, μουσουλμανική κρήνη, αρχαιολογικό πάρκο).
3.- Να ελέγχονται οι δραστηριότητες των καταστημάτων ως πρoς τηv ηχoρύπαvση, τις καταλήψεις χώρων, τις αλλoιώσεις των όψεων των κτιρίων.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΚΕΝΤΡΙΚOY ΠΑΡΑΛΙΑΚOY ΜΕΤΩΠΟY (κεντρικό, ανατολικό)
· (Α. Κουντουριώτη – Πλατεία Ρ. Φεραίου – Πλατεία Η. Πολυτεχνείου «Δελφίνια» - Α. Μιαούλη)
1.- Απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της φυσιογνωμίας του παραλιακού μετώπου, ως «προσώπου» ή «εικόνας» της ίδιας της πόλης .
2.- Να διατηρήσει το παραλιακό μέτωπο την πολύ - λειτουργικότητά του ως ένδειξη του δυναμισμού της καθημερινότητας και της οικονομικής δραστηριότητας στην πόλη, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης και ήπιας λειτουργίας, η οποία να διασφαλίζει τις ανάγκες και τα δικαιώματα του κοινωνικού συνόλου (δημοτών και φιλοξενούμενων) με γνώμονα το δημόσιο – κοινό συμφέρον και τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης (αειφορία).
* Η πλατεία Ρ. Φερραίου:
Η πλατεία Ρ.Φερραίoυ και o Β-Δυτικός πεζόδρoμoς, Κ.Χ. με Ο.Τ. 24, διατηρούν τov χαρακτήρα αvαψυχής (με χρήσεις όπως καφετέρια, καφεvείo, αvαψυκτήριo, εστιατόριo, ταβέρvα).
* Η Ακτή Μιαούλη:
Να αποκατασταθεί ηορθολογική λειτουργία και λελογισμένη χρήση του πάρκου, ώστε να ανακτήσει τον αρχικό χαρακτήρα του , δηλαδή πάρκο με χρήσεις ήπιας αναψυχής. 1.- Προσδιορίζεται η υπό παραχώρηση δημόσια – πεζοδρομημένη επιφάνεια και κατανομή αυτής κατ’ αναλογία της πρόσοψης των καταστημάτων και μετά από
σχέδια εφαρμογής
2.- Εξασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης πεζών προς κάθε κατεύθυνση και ιδιαίτερα προς τα νεότερα μνημεία και τις αρχαιότητες, οι οποίες –θεωρητικά τουλάχιστον –
αποτελούν κίνητρο μετακίνησης προς την περιοχή.
3.- Διασφαλίζεται η πεζοκίνηση σε επαφή με τα κτίρια (πλάτος λωρίδας κίνησης πεζών 2,50 μ) στην προέκταση της οδού Ρ. Φεραίου από την Πλατεία ως το Λιμεναρχείο.
4.- Ελέγχονται από ειδική επιτρoπή oι παρεμβάσεις, στις όψεις τωv καταστημάτωv, καθώς και oι ταμπέλες με τηv ovoμασία τoυς και o υπαίθριoς κιvητός εξoπλισμός τoυς (τραπεζoκαθίσματα, σκιάδια, κλπ.).
5.- Δεν επιτρέπονται επιστεγάσεις κoιvoχρήστωv χώρωv με oπoιoδήπoτε υλικό ή
μόvιμη κατασκευή (μόvo oμπρέλες) - εκτός αν ορίζεται διαφορετικά[1] - και oπoιαδήπoτε oριoθέτηση τωv χώρωv με κιvητά ή ακίvητα χωρίσματα (ζαρvτιvιέρες, κάγκελα). 6.- Δεν επιτρέπεται η κατάληψη τμημάτωv τωv πεζoδρόμωv με τραπεζoκαθίσματα, πέρα από τα προσδιορισμένα με αποφάσεις ή κανονιστικές διατάξεις.
7.- Δεν επιτρέπεται η τoπoθέτηση oπoιασδήπoτε κατασκευής, έστω και κιvητής, πoυ vα αλλoιώvει τo δάπεδo τωv πεζoδρόμωv ή κoιvoχρήστωv χώρωv.
8.- Δεν επιτρέπεται η τoπoθέτηση ταμπελώv ή φωτισμoύ - πέραν του δημοτικού δικτύου Η/Φ- σε δέvδρα ή αλλoύ.
9.- Προστατεύονται τα αξιόλoγα κτίρια με καταλυτική παρέμβαση τoυ Δήμoυ, (vα ελέγχovται σχoλαστικά oι επεμβάσεις στις όψεις τωv κτιρίωv).
10. Η κυκλoφoρία oχημάτωv να γίνεται σύμφωvα με τις γεvικές ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ. και τυχόν ρυθμιστικών διατάξεων του Δ.ημοτικού Συμβουλίου και της Κυκλοφοριακής μελέτης.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σε ό, τι αφορά τα τρία (3) Ο.Τ (33, 30, 28) - από την Πλατεία του «Χαμάμ» ως την Πλατεία Ρ. Φερραίου – ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ, για τραπεζοκαθίσματα μόνο στην προβολή των καταστημάτων εκείνων που δέχονται καθήμενους πελάτες.
* Για την Πλατεία Ρ. Φεραίου, ως τρόπος σκίασης επιτρέπεται ό,τι και για τις υπόλοιπες πλατείες του κεντρικού πυρήνα, δηλαδή μόνο ομπρέλα (λευκού χρώματος ή εκρού), δεδομένου ότι συνδέεται ως περιοχή με το κέντρο της πόλης και παρεμβάλλεται ως χώρος, σε διαδρομή περιπάτου – ιστορικής περιήγησης, σε ενδιαφέροντα σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης. Άλλωστε η υψηλή πυκνότητα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λειτουργεί εντελώς ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ προς την κατεύθυνση κατασκευής στεγάστρων, δεδομένου ότι πρόκειται για μια μικρής επιφάνειας πλατεία - στην οποία επιπλέον, διασταυρώνονται τόσοι άξονες διακίνησης διαφόρων ομάδων πληθυσμού, με ποικιλία προθέσεων κατεύθυνσης από και προς το κέντρο, το λιμάνι, τις υπηρεσίες, τις τράπεζες (περιηγητές, κάτοικοι, τουρίστες, επαγγελματίες κ.λ.π).
* Για το ακίνητο «Κουγιουμτζόγλου»[2], επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός λιτού σκιάστρου, συμβατού με τα μορφολογικά στοιχεία και το αυθεντικό ύφος του κτιρίου που χρονολογείται από την περίοδο της Τουρκοκρατίας
* Στον κοινόχρηστο χώρο της Πλατείας του «Φίκου», επιτρέπεται να δεχτεί μια πολύ ελαφριά κατασκευή - σύνθεση από ασύμμετρα φύλλα λευκού καραβόπανου στο κάτω μέρος του φυλλώματος με περιμετρικά λιτά αναρτημένα στηρίγματα όπου είναι απαραίτητο, με στόχο να συγκρατούνται οι καρποί του δένδρου που ενοχλούν τους τουρίστες και κατά συνέπεια τους επιχειρηματίες, χωρίς να αλλοιώνεται η εικόνα του παρελθόντος. Οι μελετητές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω, μπορούν με τον καλύτερο τρόπο να εκπονήσουν τις απαιτούμενες μελέτες.
* Ο κοινόχρηστος χώρος στην προβολή του ακινήτου «Imperial», μετά την εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου[3] και την υλοποίηση του τμήματος του πεζοδρόμου Ρ. Φερραίου, παραχωρείται σύμφωνα με τη δυναμικότητα του καταστήματος και αφού αφαιρεθούν όλες οι κατασκευές που δεν είναι σύμφωνες με τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις, μπορούν να τοποθετηθούν σκίαστρα επιλέγοντας μεταξύ αυτών που επιτρέπεται για το παραλιακό μέτωπο.
* Επί της Πλατείας των Δελφινιών, δημιουργείται λωρίδα κίνησης πεζών, είτε σε επαφή με την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, είτε με ελεύθερο κάθε εμποδίου πεζοδρόμιο, για την ασφαλή συνέχιση της διαδρομής από την Πλατεία Ελευθερίας ως την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου των «Θερμών του Λιμένα», όπως προβλέπεται τόσο από το ισχύον ρυμοτομικό όσο και από το πρώτο ρυθμιστικό σχέδιο της πόλης του έτους 1934.
Άρθρο 5
«Μεταβατική περίοδος»
Ο παρών Κανονισμός για την εμφάνιση και λειτουργία της πόλης, αρχίζει να ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω. Ακολουθεί μεταβατική περίοδος, στη διάρκεια της οποίας θα γίνει ενημέρωση των πολιτών και των επαγγελματικών φορέων, με κάθε πρόσφορο μέσο. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η μη τήρηση των κανονιστικών μέτρων, θα αντιμετωπίζεται με την μορφή έγγραφης σύστασης και όχι προστίμου. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται το αργότερο την 1/2/2008.
Ακροτελεύτια διάταξη
Οι τιμές και η επιβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 162/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.
Β/ Οι κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικές με τις προτάσεις που αφορούν στις αλλαγές χρήσεων γης και των ζωνών οικιστικού ελέγχου της πόλης, να υλοποιηθούν σταδιακά και μετά την έκδοση ειδικών για τους σκοπούς αυτούς αποφάσεων του Δ.Σ., που θα υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για οριστική έγκριση και εφαρμογών των.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Δήμαρχος Κω Τα Μέλη
Χατζηνικολάου Μιχαήλ Κυρίτσης Ι. Γεώργιος Φουντωτός Ιωάννης
Μουζουράκης Θεόφιλος
Σταματάκης Αθανάσιος
Θαλασσινός Παναγιώτης
Κανταρζής Νικόλαος
Σβύνου Ειρήνη
Μπαλαλής Ιωάννης
Σιφάκης Ηλίας
Γερασκλής Δαυίδ
Θεοδωρίδης Εμμανουήλ
Πασσανικολάκης Γεώργιος
Σπύρου Γεώργιος
Παστρικός Νικόλαος
Χατζηνικολάου Αλκιβιάδης
Ξυπολυτάς Βασίλειος
Μαρκόγλου Σταμάτιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
« Εφαρμογή Νομοθετικού Πλαισίου »
1/ Τις διατάξεις Ν. 2508/97
2/ Τις διατάξεις παρ. 1 του αρθρ. 75
3/ Τις διατάξεις του αρθρ. 79 «περί κανονιστικών αποφάσεων»,
4/ Τις διατάξεις του αρθρ. 284 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ. 114/Α/8-6-2006) περί του Δ.Κ.Κ.
5/ Τις διατάξεις του αρθρ. 8 του Ν. 3469/2006.
6/ Την Σ.τ.Ε. 1243/2006 υπό το αρθρ. 80. Για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων κ.λ.π. βλ. Σ.τ.Ε. 2214/2003, 1282/2002).
7/ Τις διατάξεις του Ν. 1492/1950 του Ποινικού Κώδικα.
8/ Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α1β/8577/93 Υγειονομική Διάταξη
9/ Τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. του ν.δ. 8/73, με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτού, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
10/ Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983.
11/ Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της από 16-10-78 (ΦΕΚ 538Δ) και από 24-5-85 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ. 270Δ).
12/ Τις διατάξεις των π.δ/των της από 6-10-1978 (ΦΕΚ. 538/Δ78) και 14-6-1989 (ΦΕΚ. 427/Δ/89) "περί καθορισμού των Ζ.Ο.Ε."
13/ Την υπ’ αριθμ. ΧΟΠ/ΕΠΑ/101/3-8-1990 (ΦΕΚ 456 Δ/ 1990).
14/ Τις διατάξεις του υπάγονται στο αρθρ. 13 του β.δ/τος της 24/9 – 20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον Ν. 1080/1980.
15/ Τις διατάξεις του Ν. 1080/80, (συμπεριλαμβάνονται και οι Ν. 1416/84 και 1828/1989), με τις προσθήκες, αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις αυτών,
16/ Την υπ’ αριθμ. Γ/12232/125/31-08-83 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.
17/ ΧΟΠ/ΕΠΑ/ 101/3.8.90 (ΦΕΚ 456Δ/28-8-90).
18/ Η υπ’ αριθμ. 3445/2007 (Ε’ Τμήμα) Απόφαση του Σ.τ.Ε. «περί δημοσίων κοινόχρηστων χώρων».
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(όπως η πρωτότυπη από 04-01-08 θεωρημένη απόφαση
από το Πρόεδρο του Δ.Σ. που τηρείται στο αρχείο μας.)
Κως, 07-01-2008
-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΜΙΧΑΗΛ

[1] Παράδειγμα : Τα σκίαστρα επί των Πλατειών «Χαμάμ» και Ρ. Φερραίου, καθώς και εκείνα στην προβολή των Ο. Τ 33 («Λήμνου»), 30 («Τράπεζα ΑLPHA) και 28 («ΔΙΟΝΥΣΟΣ»), η τοποθέτηση των οποίων απαιτεί σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (σχέδια εφαρμογής και έγκριση).
[2] Με την προϋπόθεση παραχώρησης και δημόσιου χώρου.
[3] Το οποίο προβλέπει την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, σε συνέχεια του «Φίκου»

Ο Μανόλης Γλέζος στην Κω


Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της 61ης επετείου της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου, σήμερα Τετάρτη 5 Μαρτίου 2008 και ώρα 19:30, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Δικαίου στο Πυλί, θα γίνει η παρουσίαση του μνημειώδους έργου του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Μανόλη Γλέζου «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1940-1945» και η επίσημη αναγόρευσή του σε επίτιμο δημότη Κω από τους τρεις Δημάρχους του νησιού.
Το βιβλίο παρουσιάζουν οι Δημήτρης Κ. – Βοναπάρτης, συγγραφέας – εκδότης της εφημερίδας «Παγκωακή» και Μιχάλης Σαρηγιάννης, συγγραφέας.
Συμμετέχουν οι Μαρία Τουλαντά – Παρισίδου και Μαρία Βαληνάκη.
Ο Μανόλης Γλέζος, θα μιλήσει για τη συμβολή της Ελλάδας στην ήττα του Ναζισμού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στο πρόγραμμα θα πάρουν μέρος συμπατριώτες μας αφηγητές, μουσικοί και τραγουδιστές.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κω, του ΟΠΑΔΔΙ και του ΔΟΤΠΑΗΡ.
Είσοδος ελεύθερη.
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το βιβλίο «Εθνική Αντίσταση 1940-1945» του Μανώλη Γλέζου δεν είναι ένα ακόμη βιβλίο για την Εθνική Αντίσταση που έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά ούτε και ένα επιπλέον βιβλίο που έρχεται να εμπλουτίσει την πολύπλευρη εργογραφία του. Για τον ίδιο είναι ένα έργο ζωής. Για την ιστοριογραφία της πατρίδας μας αποτελεί προσφορά. Ο Μανώλης Γλέζος μελετά εξονυχιστικά την εξάχρονη ιστορία του τόπου μας 1940-1945, εκφράζοντας εξαιρετική πρωτοτυπία σε απόψεις και θέσεις. Στην μελέτη του παρουσιάζονται και οι τρεις φάσεις της Αντίστασης:
- Το μεγάλο Όχι και η πάνδημη συμμετοχή του ελληνικού λαού στην απόκρουση των εισβολέων το 1940-1941.
- Η συμβολή του ελληνικού λαού στην Μάχη της Κρήτης, όταν το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου κατέρρεε.
- Η ανάληψη του αγώνα Εθνικής Αντίστασης από τον ελληνικό λαό, όταν το εθνικό κράτος είχε καταλυθεί από το κατοχικό κράτος.
Στο βιβλίο του ο Μανώλης Γλέζος, στηριζόμενος στην εξαντλητική αναδίφηση των στοιχείων, καταδεικνύει τον πραγματικό πρωταγωνιστή, που ήταν ο ελληνικός λαός και αποκαθιστά την Αντίσταση ως αυτογενή και λαογέννητη. Οι 349 αντιστασιακές οργανώσεις, που για πρώτη φορά παρουσιάζονται συνολικά, αποτελούν ένα σημαντικό ιστορικό υλικό, χρήσιμο όχι μόνο στον φιλίστορα αναγνώστη, αλλά και τον ίδιο τον ιστορικό της περιόδου.
Ο αναγνώστης που θα θελήσει να εγκύψει στο βιβλίο αυτό θα πρέπει να γνωρίζει ότι, δεν έχει να κάνει με ένα συνηθισμένο βιβλίο ιστορίας, όπου εξιστορούνται γεγονότα και δίνονται, δίκην συνταγής, απαντήσεις στα ερωτήματα. Αντιθέτως, έχει να κάνει με μία έρευνα που θα τον θέσει σε εγρήγορση, κάνοντάς τον να αναλογιστεί πάνω στη σημασία της γνώσης και της κατανόησης του παρελθόντος. Όμως, ένα βιβλίο δεν είναι μόνο περιεχόμενο. Είναι – ταυτόχρονα - λόγος και μορφή. Στην περίπτωσή μας, η ιστορική παράμετρος δένει οργανικά με την λογοτεχνική. Ο Μανώλης Γλέζος δίνει στην μείζονα αυτή εργασία του τον καλύτερό του εαυτό και παραδίδει ένα έργο που αποδεικνύεται εξίσου σημαντικό ιστοριογραφικό εργαλείο, όσο και συναρπαστικό αφήγημα.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:
Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε στ’ Απεράθου της Νάξου το 1922. Το 1940 πέτυχε στην ΑΣΟΕΕ. Μαθητής γυμνασίου ακόμη δημιούργησε αντιφασιστική ομάδα (1939) για την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου και την αποτίναξη της δικτατορίας του Μεταξά, ενώ την περίοδο της ναζιστικής κατοχής ανέπτυξε έντονη και πολυποίκιλη απελευθερωτική δράση, μέσα από τις απελευθερωτικές οργανώσεις των νέων (ΟΚΝΕ, ΕΑΜ ΝΕΩΝ και ΕΠΟΝ) με αποτέλεσμα να υποστεί πολλές διώξεις και φυλακίσεις. Τη νύχτα της 30ής-31ης Μαΐου 1941, μαζί με τον Απόστολο Σάντα θα κατεβάσουν από την Ακρόπολη τη σβάστικα και θα καταδικαστούν ερήμην σε θάνατο.
Έχει καταδικαστεί είκοσι οκτώ φορές για την πολιτική δραστηριότητά του, από τις οποίες, τρεις φορές σε θάνατο και παρέμεινε στη φυλακή κρατούμενος δέκα έξι χρόνια συνολικά. Η εκτέλεση των θανατικών ποινών δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, έπειτα από τις έντονες διαμαρτυρίες του ελληνικού λαού και της διεθνούς κοινής γνώμης.
Μετά την απελευθέρωση δούλεψε στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης» έως το κλείσιμό της, ως συντάκτης, αρχισυντάκτης, υπεύθυνος έκδοσης και διευθυντής. Το 1951 αν και φυλακισμένος εξελέγη βουλευτής Αθηνών της ΕΔΑ. Το 1954 θα αναλάβει οργανωτικός γραμματέας της, το 1961 θα επανεκλεγεί βουλευτής Αθηνών, ενώ το 1974, μετά την αποφυλάκισή του, θα βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της ΕΔΑ για να διατελέσει πρόεδρός της από το 1985 έως το 1989. Το 1956 θα οριστεί διευθυντής της εφημερίδας «Αυγή». Το 1981 εξελέγη πρώτος βουλευτής της Αθήνας, το 1984 εξελέγη ευρωβουλευτής και το 1985 εξελέγη βουλευτής Β΄ Πειραιά, συνεργαζόμενος και τις τρεις φορές με το ΠΑΣΟΚ.
Η καταγραφή των παραπάνω αποτελεί μικρό, μόνο, μέρος της πολυκύμαντης δραστηριότητάς του. Αν κάτι χαρακτηρίζει τον Μανώλη Γλέζο, είναι η διαρκής και αδιάλειπτη παρουσία του σε όλους τους πατριωτικούς, δημοκρατικούς και κοινωνικούς αγώνες· είναι η έμπρακτη και μέχρι τέλους υπεράσπιση της πατρίδας από κάθε επιβουλή· είναι η αταλάντευτη υπεράσπιση του δικαιώματος του καθενός να σκέφτεται διαφορετικά· είναι η αμετακίνητα αντιεξουσιαστική και ελευθεριακή οπτική του, που τον οδηγεί στην υπεράσπιση κάθε καταπιεζόμενου, όπου γης, πότε στη Γένοβα, πότε στην Κύπρο και πότε στην Παλαιστίνη, την Σερβία ή το Ιράκ, ακόμα και τώρα που διανύει την όγδοη δεκαετία της ζωής του.
Πληθωρικό και εκτεινόμενο σε ποικίλα πεδία είναι και το συγγραφικό του έργο. Πέρα από την αρθρογραφία του σε εφημερίδες και περιοδικά, από το 1944 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί σε βιβλία τα έργα του: Η ιστορία του βιβλίου, Από τη Δικτατορία στη Δημοκρατία, Το φαινόμενο της αλλοτρίωσης στη γλώσσα, Βίγλα Μνήμης, Η συνείδηση της πετραίας γης, Ύδωρ, Αύρα, Νερό και Ο άνθρωπος και η φύση.
Ο Μανώλης Γλέζος για την προσφορά του και τις υπηρεσίες του στην επιστήμη και στην πατρίδα, έχει αναγορευτεί σε τρία πανεπιστήμια επίτιμος διδάκτορας, έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης σε δέκα δήμους, επίτιμο μέλος και πρόεδρος σε πολλούς και διάφορους κοινωνικούς φορείς, ενώ έχει βραβευτεί με το Διεθνές Βραβείο Δημοσιογραφίας (1958), το χρυσό μετάλλιο Ζολιό Κιουρί του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (1959), το χρυσό βραβείο Λένιν για την Ειρήνη (1963), τον Μεγαλόσταυρο του Φοίνικα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις πολλές υπηρεσίες που πρόσφερε στην Πατρίδα (1997) και το Αργυρό Μετάλλιο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών (2001).

ΠΗΓΗ:www.superstathmos.gr

Αρχές Ιουνίου υπογράφεται η σύμβαση για τα ΣφαγείαΑπαντώντας ο κ. Γερασκλής σε όλα όσα ακούγονται και γράφονται για τα Σφαγεία, ξεκαθάρισε ευθαρσώς ότι, «το έργο δεν κινδυνεύει. Το έργο είναι όσο ποτέ άλλοτε κοντά στην υλοποίησή του. Κινδυνεύει, εάν κινδυνεύει, ένα μέρος της χρηματοδότησής του». Εξήγησε ότι, από το 1.650.000 ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός του έργου, «κινδυνεύουν» τα 650.000 ευρώ (αφορούν χρηματοδότηση από το υπουργείο Γεωργίας). Υπολογίζει δε ότι, το έργο με τις προσφορές που θα κατατεθούν, δεν θα ξεπεράσει τα 1.300.000 ευρώ. «Επομένως, με το 1.000.000 ευρώ που έχουμε ήδη, φτάνει και περισσεύει για να προχωρήσει πάρα πολύ το έργο» τόνισε, προσθέτοντας παράλληλα ότι, «το ποσό αυτό που είναι δεσμευμένο από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και από ίδιους πόρους του δήμου, φτάνει για το 80% του έργου».
Εκτός αυτών, ο κ. Γερασκλής μας ενημέρωσε ότι, το υπουργείο Γεωργίας δεν δίνει καμία γραπτή εγγύηση για το εάν προτίθεται να δώσει τα χρήματα πέραν των συγκεκριμένων προθεσμιών, τονίζοντας παράλληλα πως, από τις 22 Νοεμβρίου του 2007 είχε αποστείλει σχετικό έγγραφο στο εν λόγω υπουργείο, ζητώντας παράταση μέχρι το τέλος του 2008, αιτιολογώντας και το γιατί την ζητά.
Εκτιμά πάντως ότι, με την εντός του 2008 υπογεγραμμένη σύμβαση και την κατάθεση των σχετικών τιμολογίων μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει περίπτωση να ην γίνει το έργο.
Στην απευκταία όμως περίπτωση που, για διάφορους λόγους δεν καταβάλει τα χρήματα το υπουργείο, «είναι έτοιμη η πρόταση να πάει ως έργο – γέφυρα και με παραπάνω χρηματοδότηση, στο 4ο Κ.Π.Σ.» δήλωσε ο κ. Γερασκλής.
Εν κατακλείδι, στις 18 Μαρτίου θα γίνει η κατάθεση των προσφορών. Η αξιολόγηση και η επιλογή του αναδόχου αναμένεται περί τα τέλη Μαΐου. Με την τήρηση αυτών των ημερομηνιών, αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου, στις αρχές Ιουνίου και η ολοκλήρωσή του, τον Ιούνιο του 2009.
Επειδή δε, το έργο γίνεται με τη μέθοδο μελέτη – κατασκευή, με την κατάθεση της μελέτης εφαρμογής από τον ανάδοχο και δίχως να γίνει καμία εργασία, θα υπάρχει έτοιμο τιμολόγιο γύρω στα 300.000 ευρώ.
Απαντώντας τέλος, σε όσα ισχυρίζεται η πρώην δημοτική αρχή της Κω, αφού υπενθύμισε ότι, μόλις τον περασμένο Μάρτιο υπογράφηκε η σύμβαση για την προμελέτη, τόνισε πως, «το μόνο που έγινε στην προηγούμενη 4ετία, από το 2002 έως το 2006, ήταν η απαλλοτρίωση των 13 στρεμμάτων».
Εν κατακλείδι, εκτιμά πως, «εδώ που έχουμε φτάσει, ο δρόμος για να γίνει το έργο είναι χωρίς επιστροφή».

ΠΗΓΗ:www.superstathmos.gr

- Τον Αύγουστο ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ Κω

Ομόφωνα αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΧΥΤΑ Κω, να γίνει η μελέτη που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Συνδέσμου στη βάση της αξιολόγησης του κόστους των υπηρεσιών που έχουν οι δήμοι σήμερα, την κατάθεση πρότασης για το αν μπορεί ο Σύνδεσμος να αναλάβει συνολικά για τους δήμους τη λειτουργία της υπηρεσίας για την αποκομιδή των απορριμμάτων, ενώ κατά πλειοψηφία (καταψήφισε ο Ν. Μυλωνάς), η μελέτη που αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο και την πιστοποίηση του Συνδέσμου ως τελικού δικαιούχου για τα προγράμματα της 4ης διαχειριστικής περιόδου, με το δεδομένο πως, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς και η προμελέτη για τη μονάδα μηχανικής επεξεργασίας και κομποστοποίησης.
Η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. προσδιορίστηκε να γίνει μετά από 15 ημέρες, όπου θα εγκριθούν οι πρώτες διακηρύξεις.
Παράλληλα, εγκρίθηκε ο 3ος λογαριασμός του έργου, ύψους 900.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι, «το έργο πάει πάρα πολύ γρήγορα», όπως μας δήλωσε ο αντιδήμαρχος Δαυίδ Γερασκλής, αφού με το ποσό αυτό, φτάνει η απορρόφηση της συνολικής χρηματοδότησης του έργου, στο 40%.
Αναμένεται δε, η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ Κω, η οποία διαρκεί έξι μήνες και είναι υποχρέωση του αναδόχου, να ξεκινήσει μέσα στον ερχόμενο Αύγουστο.

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΚΑΚΟΣ ΜΑΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ

http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/map/interactive/GRXX0038?from=36hr_topnav_business 
Ημερομηνία Ώρα Θερμ/σία Υγρασία Διεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός - φαινόμενα
Σάββατο 23/02/2008 02:00 12 °C 78% 2 Μποφόρ ΒΔ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Σάββατο 23/02/2008 08:00 12 °C 77% 3 Μποφόρ ΒΔ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Σάββατο 23/02/2008 14:00 15 °C 56% 3 Μποφόρ ΒΔ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Σάββατο 23/02/2008 20:00 12 °C 84% 4 Μποφόρ ΒΔ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Κυριακή 24/02/2008 02:00 11 °C 91% 4 Μποφόρ ΒΔ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Κυριακή 24/02/2008 08:00 11 °C 85% 5 Μποφόρ ΒΔ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Κυριακή 24/02/2008 14:00 15 °C 55% 6 Μποφόρ ΒΔ ΚΑΘΑΡΟΣ
Κυριακή 24/02/2008 20:00 12 °C 52% 7 Μποφόρ B ΚΑΘΑΡΟΣ
Δευτέρα 25/02/2008 02:00 10 °C 53% 6 Μποφόρ B ΚΑΘΑΡΟΣ

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΣΟΒΟΥ...ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ Η ΚΩΣ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Το επόμενο φύλλο της εφημερίδας του δημάρχου Κω Κυρίτση" Η Κως αλλάζει" έχει κλείσει γιατί θα δημοσιευτούν οι 70 φωτογραφίες του δημάρχου με τα παιδιά που βράβευσε και είχαν δημοσιευτεί μόνο στο " Βήμα της Κω".

ΝΟΤΗΣ...........ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ !!!!!!ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟΝ {ΔΙΚΟ ΜΑΣ} ΝΟΤΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΤΗΣ ΚΩ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΤΑΡ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΡΗ.

ΤΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ????

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2008

Δείτε εδώ δύο βιντεάκια για την Κω με καλό ρεμίξ από το προσφιλές μας youtube

ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ


ΔΕΙΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ


ΚΟΥΙΖ:
ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΘΕΛΟΥΜΕ?

ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΡΕΜΙΞ ΣΤΑ ΔΥΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ.

ΚΑΤΑΚΑΗΜΕΝΗ ΚΩΣ...... ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ !!!

Ο ΚΑΚΟΣ ΜΑΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΚΩΣ
 
Ημερομηνία Ώρα Θερμ/σία Υγρασία Διεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός - φαινόμενα
Κυριακή 17/02/2008 20:00 2 °C 61% 9 Μποφόρ B ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ
Δευτέρα 18/02/2008 02:00 1 °C 60% 9 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Δευτέρα 18/02/2008 08:00 1 °C 62% 8 Μποφόρ B ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Δευτέρα 18/02/2008 14:00 3 °C 49% 8 Μποφόρ ΒΔ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Δευτέρα 18/02/2008 20:00 2 °C 48% 6 Μποφόρ ΒΔ ΚΑΘΑΡΟΣ
Τρίτη 19/02/2008 02:00 1 °C 49% 5 Μποφόρ ΒΔ ΚΑΘΑΡΟΣ
Τρίτη 19/02/2008 08:00 2 °C 53% 4 Μποφόρ ΒΔ ΚΑΘΑΡΟΣ
Τρίτη 19/02/2008 14:00 7 °C 46% 4 Μποφόρ ΒΔ ΚΑΘΑΡΟΣ
Τρίτη 19/02/2008 20:00 5 °C 66% 3 Μποφόρ ΒΔ ΚΑΘΑΡΟΣ